ต่อไปนี้คือค่านิยมหลักทั้งเก้าที่บรรดา Life and Health Coach ของ Trévo ยึดถือ Life and Health Coach

persistance

ความหนักแน่น


แสดงถึงทัศนคติที่ว่า “ฉันจะยังพยายามต่อไป และจะไม่ยอมแพ้ ไม่ว่าภาวะการณ์หรือความรู้สึกจะคอยยับยั้งฉันก็ตาม” ความหนักแน่นนั้นจำเป็นอย่างยิ่งในการนำพาตนไปสู่ความสำเร็จในทุกแง่มุมของชีวิต

ความสม่ำเสมอ


แสดงถึงความเต็มใจ และมีระเบียบวินัยในการกระทำกิจกรรมใดๆ ก็ตามที่จะนำไปสู่ความสำเร็จอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน สิ่งนี้มิได้หมายถึงความสมบูรณ์แบบ แต่หากหมายถึง “ฉันจะยังคงพยายามต่อไปไม่ว่าจะล้มเหลวสักกี่ครั้งก็ตาม” ความหนักแน่นและความสม่ำเสมอเหมือนเป็นคู่หูที่คอยเสริมพลังให้กันและกัน

การให้


คือส่วนประกอบสำคัญของพันธกิจในการช่วยเหลือผู้อื่นให้ยอบรับของขวัญชิ้นเยี่ยมสำหรับสุขภาพ และยอมรับโอกาสที่จะนำพาพวกเขาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้โดยผ่านทาง Trévo เราเชื่อว่า เมื่อความเจริญรุ่งเรืองได้มาสู่เรา เราก็มีหน้าที่รับผิดชอบและสิทธิพิเศษในการส่งมันตอบแทนกลับต่อไปจากสิ่งที่เราได้รับมา

ความสนุกสนาน


คือส่วนสำคัญของทุกอย่างที่เราทำที่ Trévo เราเชื่ออย่างแท้จริงว่าเรามีหนทางสร้างความสนุกสนานได้ในทุกสิ่งที่เราทำ มันคือทัศนคติที่ทำให้เราสามารถผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้ และให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข Trévoไม่ได้เป็นเพียง “แค่งานอีกอย่าง” อย่างแน่นอน และความสนุกสนานนั้นเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งในวัฒนธรรมของเรา

การยอมรับ


เป็นคำอันทรงพลัง และเป็นหัวใจสำคัญของค่านิยมหลักทุกข้อของ Trévo เพราะหากเราไม่ยอมรับในค่านิยมเหล่านี้แล้ว พันธกิจของเราก็เป็นเพียงลมปาก Trévo เชิญชวนคนทุกวัย ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา และทุกพื้นเพความเชื่อมาร่วมยอมรับพันธกิจของเรา และมาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม Trévo

ความทุ่มเท


คือความกระตืนรือร้นอย่างแรงกล้า และเหนือคำบรรยายต่อบางสิ่งบางอย่าง ความทุ่มเทเป็นสิ่งที่สามารถติดต่อกันได้ และผู้คนที่มีความทุ่มเทนั่นเองเป็นผู้บันดาลให้สิ่งต่างๆ เกิดขึ้นได้ พันธกิจของเรา และระบบการฝึกอบรมที่น่าตื่นเต้นเป็นตัวเร่งให้บังเกิดความทุ่มเทขึ้นในใจของท่านเพื่อนำพาความฝันของความเจริญรุ่งเรืองไปสู่ความเป็นจริง

ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว


บ่งบอกถึงพลังมหาศาลที่เรามี เมื่อเรามีจุดประสงค์และความนึกคิดเป็นหนึ่งเดียวกัน ที่ Trévo มันคือสัมพันธภาพต่างตอบแทนระหว่าง Life and Health Coach ของเรา กับทีมงานที่สำนักงานใหญ่ เราให้กำลังใจซึ่งกันและกันระหว่างทางมุ่งหน้าสู่ความยิ่งใหญ่ และจงใจหลีกเลี่ยงสิ่งที่บั่นทอนจิตใจ ที่ใจกลางของชัยชนะคือความเป็นหนึ่งเดียว และเจตนารมณ์ของการทำงานร่วมกัน เพราะเราคือทีมเดียวกัน

ความมีเกียรติ


สะท้อนถึงคำเพียงคำเดียว นั่นคือความซื่อสัตย์ มันคือการยึดถือต่อคำพูดของเราอย่างมั่นคง และปฏิบัติต่อผู้อื่นเฉกเช่นที่เราต้องการถูกปฏิบัติด้วย

 innovation

ความล้ำหน้า


บ่งบอกถึงทัศนคติของ Trévo ที่ยินดีคิดอะไรนอกกรอบ พัฒนาทั้งผลิตภัณฑ์ และระบบต่างๆ อยู่อย่างสม่ำเสมอ ค้นหาวิธีการใหม่ๆ ในการทำสิ่งต่างๆ และนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ให้เป็นประโยชน์ นั่นหมายความว่าเราจะไม่ยอมอยู่นิ่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจ หรือชีวิตส่วนตัวก็ตาม