5 ขั้นตอนเพอพชิตความยิงใหญ‹ของคุณ

โปรโมชั่น Go Get 5 ของเทรโว คือการเดินทางสู‹จ􀄀ดหมายที่ยิ􀃸งใหญ‹

ตลอดระยะเวลา 5 เดือน นี่คือโอกาศที่ดีที่คุณจะไดŒรับการออโตŒชิปประจำเดือนและคะแนนฟร! และไดŒรับของรางวัลไปพรŒอมกัน ดŒวยการแนะนำ ไลฟŠแอนดเฮลทโคชคนใหม‹เพมและอัพเกรดไลฟŠแอนดเฮลทโคชเดิม

ดึงคน
เขŒาร‹วมธุรกิจของคุณ

ขยาย
your business

ยกระดับ
ธุรกิจและไลฟŠสไตลของคุณ

แนะนำ 5 คน แลŒวมาสะสมเข็มเทรโว ของคุณกันเลย !
เมื่อคุณแนะนำไลฟŠแอนดเฮลท โคชคนใหม‹หร􀃫อลงทะเบียน ลูกคŒาเอลิต ครบ 5 คน (อย‹างใดอย‹างหนึ่ง)
หลังจากที่คุณไดŒรับเข็มตัวอักษร ตัวแรกแลŒว คุณสามารถสะสม เข็มตัวอักษรที่เหลือจากการ แนะนำคนเพมเติม คุณจะไดŒรับ เข็มตัวอักษรอีก 1 ชินจากการ แนะนำอีก 5 คน โดยคุณสามารถ แนะนำไดŒสูงสุด 25 คน ในช‹วง โปรโมชั่นหากเข็มตัวอักษร ของคุณสะกดคำว‹า TREVO หรอ POWER ล‹ะก็ เตรยมตัวรับ รางวัลใหญ‹ของคุณไดŒเลย !!!

 

1 กรกฏาคม – 30 พฤษจกายน พ.ศ. 2559